Motion 2 till Cocker Spaniel Klubbens årsmöte 2004

Undertecknade motionerar om att Cocker Spaniel Klubben skall ändra kravnivån på HD-resultat för användande av avelsdjur inom rasen cocker spaniel.
Motivering:
Cocker spaniel rasen har i Sverige haft ett bekämpningsprogram mot höftledsfel sedan1988.  Detta innebär att alla avelsdjur måste ha känt höftledsstatus för att kunna registrera sina valpar i SKK. Rasen har sedan 1988 fram till 2000 haft en stabil bild av höftledsstatusen, men en närmast katastrofal försämring har skett efter det nya avläsningssystemet infördes (se bilaga).  Nedanstående studie påvisar uppenbara brister i rutinerna för röntgen av HD, vilket troligen är  förklaringen till cocker spanielrasens försämrade resultat.
Studien som utförts vid SLU, Uppsala Universitet ”Rapport avseende sederingsrutiner vid höftledsröntgen”, (publicerad i Cocker Tidningen 4-2003) initierades av att skillnader i avläsningsresultat uppstått sedan det nya avläsningssystemet infördes, vilka uppmärksammats på många olika håll. I studien som utfördes på en omfattande population av hundar (5941 höftledsundersökningar) kunde man fastslå att HD-resultatet påverkades av:

  • Vilken sederingsrutin som användes vid röntgentillfället
  • Vilken klinik som röntgen utfördes vid
  • Ålder på hunden
  • Slappa leder

Dessutom kunde man konstatera att det fanns skillnader mellan klinikerna avseende vilket resultat de fick på de HD-röntgen de utfört.
Man fastslår att nya rutiner måste införas för att ”... bedömningen av en hunds höftleder skall bli jämförbar och rättvisande”. Man konstaterar också att effekten av bekämpningsprogrammet för HD på senare år kan ha fått ett sämre resultat än förväntat, då allt fler kliniker använt sederingspreparat som nu visat sig påverka utfallet av HD-röntgen. 
Konklusion blir således att ett flertal hundar fått ett sämre HD-status än om de röntgats under optimala förhållanden – d v s med bästa sederingsrutin, vid den bästa kliniken, vid den bästa åldern samt med bästa muskelstatus. Detta är sannolikt förklaringen till att cocker spaniel fått en mycket försämrad HD-status när det nya avläsningssystemet som infördes för några år sedan.
Av ovanstående rapport som utförts vid Uppsala Universitet, framkommer med statistisk säkerhet att många faktorer vid röntgentillfället påverkar utfallet av HD-resultat. Risken finns att många goda avelshundar slås ut ur aveln pga C-höfter trots att de inte har några reella dysplasier. Cocker spaniel har idag ytterligt sällan problem med höfterna och enligt vet Lars Audell finns det inte indikation på ett kontinuerligt bekämpningsprogram för cocker (se bilaga). Emellertid finns det dels en önskan och vilja hos många uppfödare att fortsätta med att röntga sina avelshundar, dels är det mer och mer vanligt att hd-röntga cockrar i andra länder som svenska uppfödare samarbetar med. Däremot har man i många länder accepterat C-höfter på avelsdjur för cocker spaniel vilket verkar vara en adekvat lösning för att inte slå ut potentiella avelsdjur pga brister i rutiner för HD-röntgen.


Bilaga
Mellan 1988 och 2000 hade undersökta cockrar i genomsnitt följande resultat:
94 % =  utan anmärking (dvs det som ansågs ok att avla på),
5 %  = HD 1
1 % =  HD 2
0 %  = 3 och 4 HD.
År 2001 blev resultatet följande:
74 % = A-B (dvs det som vi anser vara ok att avla på)
20 % =  C

6 %   =  D-E
Av siffrorna (presenterade på Cocker Spaniel Klubbens årsmöte 2001) kan man se en tydlig förskjutning från ua-status till C-höfter. Siffrorna för grad 1 och 2 (= 6 %) enligt det gamla systemet förefaller vara liktydigt med D-E (= 6 %) med det nya avläsningssystemet.

uppfödarkonferensen i slutet av 90-talet anordnad av Cocker Spaniel klubben medverkade vet Lars Audell (då den enda avläsande veterinären på SKK). Vid hans föreläsning framkom att cocker spaniel rasens stabila resultat över åren avseende höftledsstatus, den låga vikt som cockern har (< 15 kg) samt den låga frekvens av grava höftledsfel som förekommer inom rasen, indikerade på att ett kontinuerligt bekämpningsprogram mot höftledsfel inte kunde anses vara befogat för rasen. Det är viktigt att komma ihåg att mycket få cocker spaniels har så grava höftledsfel att det påverkar dem negativt i deras vardagsliv. De grava höftledsfel som enstaka gånger förekommer inom cocker spaniel rasen är närmast att betrakta som en följd av den normala variation som alltid förekommer i en population och som inte påverkas av bekämpningsprogram.

 

Tillbaka