Hundinspiration

Hundkommunikation

Podden om vardagslivet med hund

Se vidare Jan Fennells hemsida!

Hennes böcker finns här!

Amichien Bonding

(Ami= Vän, Chien= hund)

Del 1 - Fyra huvudritualer

Hunden har lämnat vargflocken men vargflockens instinkter har inte lämnat hunden.

Vi människor talar många olika språk medan hundarna har ett gemensamt universalspråk. Deras språk är tyst men mycket uttrycksfullt. Det utgår från en rad enklare principer som påverkar det beteende som är utmärkande för hunden. För att vi ska kunna förstå modellen för det samhälle som våra hundar tror att de lever i, måste vi förstå principerna i deras språk.

Det finns två starka krafter som styr en vargflock: Överlevnadsinstinkten och fortplantningsinstinkten. För att bibehålla dessa instinkter har de utvecklat ett hierarkiskt system som är strikt och framgångsrikt. Varje vargflock består av ledare och underordnade. De ultimata härskarna i flocken är Alfa-paret som står högst i rang. Deras uppgift är att säkerställa flockens överlevnad. De dominerar och dirigerar. Genom att ständigt visa sin auktoritet behåller de sin status.

Flocken utför påtagliga ritualer i fråga om beteende för att hela tiden underbygga hierarkin. Det förekommer ständigt förändringar i flocklivet. Alfa-vargar och deras underordnade dödas ofta eller ersätts av åldersskäl. Därför är dessa beteenderitualer viktiga. Fyra huvudritualer är nyckeln till flockinstinkten som fortfarande lever kvar i dagens hundar. De är centrala för all framtid.

JAKT

Alfa-paret är som mest dominerande när det gäller att jaga och äta. Maten representerar flockens mest fundamentala behov och är en förutsättning för att den ska överleva. Det krävs en kombination av beslutsamhet, skicklig taktik och ledarbegåvning för att organisera jakten. Ledarskapet står Alfa-paret för. De underordnade följer efter dem och ger dem stöd.

MAT

Efter jakten har Alfa-paret oinskränkt företräde att äta kadavret. I flocken är det strängt emot reglerna att tränga sig före i matkön.

FÖRSVAR

Det är Alfa-parets roll att skydda flocken så fort en fara hotar. De reagerar på olika sätt vid fara -flykt, förstening eller försvar- antingen springer de sin väg, ignorerar hotet eller stannar och slåss. Hur Alfa-paret än reagerar ställer flocken upp för dem fullt ut.

ÅTERFÖRENING

När flocken återförenas efter att ha varit skingrade visar Alfa-paret åter sin dominans via tydliga signaler till resten av flocken. Paret har ett eget personligt utrymme som ingen annan varg får lov att göra intrång på. Alfa-paret etablerar sin överlägsenhet inom flocken utan att någonsin ta till våld eller grymhet.

 

Del 2 - Etablering av flockens hierarki

I vårt samhälle idag behandlar vi hundar som en sorts eviga valpar genom att vi ger dem mat och tar hand om dem. Hundar bör därför aldrig få ansvaret som ledare för en flock eftersom de är oförmögna att fatta de beslut de kommer att ställas inför. Ett sådan ansvar är oerhört pressande och leder till många beteendeproblem. Metoden Amichien Bonding är utformad som fyra separata moment. Varje moment har ett samband med de speciella situationer då flockens hierarki etableras och betonas.
 • När flocken återförenas efter en separation.
  -Vem är nu ledare?
 • När flocken angrips eller fara kan tänkas hota.
  -Vem ska skydda den?
 • När flocken går på jakt.
  -Vem ska leda den?
 • När djuren i flocken äter.
  -I vilken turordning äter de?
Detta är en holistisk metod, det vill säga du måste se helheten. Alla fyra momenten måste kombineras och ständigt upprepas. Det innebär att ägaren måste anta en viss livsstil och sedan följa den konsekvent. Hunden måste bombarderas med signaler. Den behöver lära sig att den inte har ansvaret att se efter sin ägare utan att det enda den behöver göra är att koppla av och ha det lugnt och skönt.

Först när hunden har förstått att den inte längre har ansvaret, först då kommer den att kunna utöva den effektivaste formen av kontroll -självkontroll. När det resultatet är uppnått blir det mycket lättare att komma tillrätta med hundens specifika problem.

PRINCIPER NEDÄRVDA FRÅN VARGFLOCKEN

Vi betraktar våra hundar som sällskapsdjur, medan de tror att de är verksamma medlemmar i ett samhälle som fungerar enligt principer direkt nedärvda från vargflocken. Hunden tror att den är en del av en social gruppering med en rangordning som aldrig får frångås. Alla problem vi har med våra hundar är rotade i deras tro att de, inte deras ägare, är ledare för sina speciella flockar.

Del 3:I - De fyra momenten

Denna beskrivning av Amichien Bonding är en kort sammanfattning som är baserat på innehållet i boken "Förstå din hund" av Jan Fennell. För att få en mer detaljerad beskrivning av och förståelse för hur du tränar de olika momenten bör boken läsas i sin helhet.

I. ÅTERFÖRENING - FEMMINUTERSREGELN

Amichien Bonding är absolut fundamental och kräver först och främst att man etablerar ledarskapet under det dagliga livet i hemmet. Metoden består av fyra moment. Bland annat innebär det att ta itu med momenten då hund och ägare återförenas efter att de har varit skilda åt.
De flesta hundägare tror att de återförenas med sin hund endast några få gånger om dagen, det vill säga när de har handlat eller kommer hem från jobbet. Men egentligen är det handlar det om oräkneliga tillfällen av separation varje dag.

Börja uppträd som en ledare

Hunden bör fortsättningsvis inte betraktas som familjens gulliga sällskapsdjur utan som en intensivt beskyddande, häftigt lojal ledare i en vargflock. Så fort ägaren lämnar huset eller bara lämnar rummet för att gå på toaletten uppfattar hunden det som om en skyddsling eller ett barn lämnar dess vård och beskydd. Förmodligen vet människan hur länge hon ska vara borta men det gör inte hunden. Den kan mycket väl tro att skyddslingen aldrig kommer tillbaka. Det spelar ingen roll om människan har varit borta åtta timmar eller åtta sekunder. Hunden kommer ändå att genomföra en ritual med syftet att på nytt etablera sitt ledarskap. För att rätta till detta måste ägaren börja uppträda som en ledare. Första steget mot att etablera det ledarskapet är att lära sig ignorera hunden.

Ignorera hunden

Alla hundar genomför ritualer vid återföreningen med sina ägare. Till exempel kan de börja hoppa runt, skälla, slicka eller hämta leksaker. Då är det viktigt att ägaren totalt struntar i hunden och låtsas som om inget hänt. Om detta misslyckas innebär det att hunden genom sitt beteende har fått sin uppmärksamhet och bekräftelse. Då har den nått sitt mål. Så lösningen är att inte bry sig om hunden alls. Ingen ögonkontakt, inga ord, inte någon form av beröring om det inte handlar om att försiktigt fösa undan hunden.

Hunden försöker hitta en spricka

Vid något tillfälle kommer hunden bestämma sig för att upphöra med ritualen och gå sin väg. I de flesta fall kan hunden göra en kort paus för att utvärdera det som har hänt för att sedan komma tillbaka och upprepa samma repertoar. Det som händer är att hunden upplever en fundamental förändring i sin omgivning. Genom att komma tillbaka försöker den hitta en spricka i den nya ledarens rustning. Kom ihåg att ingenting får hända innan repertoaren är slut. Att få hunden att samarbeta innan dess är dömt att misslyckas. Det första tecknet på att hunden ser relationen till sin ägare i ett nytt ljus är när den ger klara signaler av att inte längre göra motstånd utan istället slappnar av och går och lägger sig någonstans.

Hunden värderar situationen

Under de följande fem minuterna är det viktigt att ingenting händer. Detta kallas "time out". Hundägaren bör under den tiden fortsätta med den normala rutinen. Detta avbrott ger hunden möjlighet att tänka över vad som just har hänt. Den inser att två saker har inträffat:
 1. Hundens ritual har inte framkallat minsta gensvar.
 2. Ett maktskifte har skett i rangordingen. Något har förändrats i dess relation till den andra flockmedlemmen.
Det tar olika lång tid för olika hundar att uppfatta detta. Vanligtvis räcker det med fem minuter för önskad effekt. Om hunden försöker gå till ägaren oombedd måste den ignoreras. Ägaren får absolut inte säga någonting. Endast orden "gå bort" räcker för att hunden ska känna sig säker på att den har fått sin vilja igenom och blivit bekräftad. När de fem minuterna har gått kan samspelet börja mellan hunden och ägaren enligt de nya reglerna. Det är dags att ägna sig åt hunden på ett speciellt sätt. Genom att göra det understryker ägaren ytterligare budskapet att ett nytt ledarskap har etablerats. Poängen här är att när det händer något så är det på ägarens villkor. Med den sortens relation trivs både hunden och ägaren bäst eftersom det inte råder någon förvirring om vem som tar hand om vem.

Inkallning

Den första uppgiften Jan Fennell brukar be sina klienter att åta sig är inkallning. Principerna som gäller är önskemål och belöning. Syftet är att skapa en situation där hunden gör saker och ting frivilligt. Hunden ska av egen fri vilja välja ägaren som ledare. Det är viktigt att ha ögonkontakt med hunden och man bör alltid kalla på den med dess namn. Allra viktigast är det att alltid belöna hunden för gott uppförande när den kommer på begäran. Samtidigt kan ägaren smeka hunden på huvudet och halsen eftersom en viktig princip då fastställs redan från början. Hunden har gjort vad den har blivit ombedd att göra och i samma ögonblick har det lönat sig. Om hunden skulle bli upphetsad av uppmärksamheten eller på något sätt återgå till gammalt beteende ska hunden göra ett uppehåll i minst en timme innan processen kan börja om. Hunden förlorar det den helst vill ha, uppmärksamhet av ledaren. På detta sätt förstår hunden att dess handlingar får konsekvenser. Ett gott uppförande åtföljs av beröm. Ett dåligt uppförande åtföljs av att den förlorar ledarens uppmärksamhet.

"Förbjudna områden"

En annan metod är att skapa "förbjudna områden" i hemmet. Inom flocken respekteras alltid Alfa-vargarnas speciella ställen och de underordnade vargarna får endast tillträde dit om ledaren gett sin tillåtelse. Hunden kommer att känna igen principerna tack vare sin instinktiva samhörighet med vargen. Genom att etablera ledarskapet med dessa olika metoder banar ägaren väg för en ny relation. Från och med nu behöver inte hunden längre gissa vad ledaren vill. Den är redo att lyssna på sin ledares önskemål och samarbeta med honom eller henne. Dessutom kommer den att slappna av och njuta av livet.

Del 3:II - De fyra momenten

II. VARNINGSSIGNALER

Det är nödvändigt att alla de fyra momenten i Amichien Bonding samverkar. När ägaren börjar med den första delen av träningsprocessen bör hon även ta itu med en annan viktig kategori, nämligen situationer då fara hotar. En sådan situation är till exempel när en besökare kommer till hemmet. Somliga hundar går bärsärkagång när det ringer på dörren. Nyckeln till att förstå detta beteende återfinns i flocken. En hund som tror att den är ledare, tror att dess uppgift är att försvara flockens bo. Alltså reagerar hunden i en sådan situation som inför ett oidentifierat hot eftersom den tror att det är dess ansvar att ta itu med inkräktaren.

När gäster ringer på dörren

I denna process finns det två moment som ägaren ska genomföra. Det första momentet inkluderas av ägaren, det andra av besökaren. När det ringer på dörren och hunden börjar skälla eller hoppa upp vid ljudet av någon vid dörren är det ägarens uppgift att tacka hunden. Syftet är att ägaren, som är ledaren, bekräftar hundens viktiga roll inom flocken. Det vill säga hunden har förstått att eventuell fara hotar och har varnat ledaren som fattar besluten. När ägaren tackar hunden för väl utfört arbete kan den befriad ifrån allt ansvar överlåta åt ledaren att bestämma om denna besökare ska bli insläppt.

Eftersom alla hundar är olika har en del skaffat sig värre ovanor än andra. Reaktionerna skiljer sig alltså från varandra. Även vi hundägare har ovanor som måste tränas bort. Enligt Jan Fennell finns det fyra olika sätt att tackla den beskrivna situationen.
 1. Ägaren kan tillåta hunden att följa med till dörren. Gästen måste då ställa upp på att ignorera hunden liksom ägaren har gjort efter separationer.
 2. Ägaren kan sätta koppel på hunden för att få större kontroll om situationen blir för svår att klara av.
 3. Om hundens uppträdande är helt oacceptabelt bör hunden bli tillsagd att gå in i ett annat rum. Det är då viktigt att det inte uppfattas som en bestraffning. Hunden får inte bäras eller motas bort med våld. Hunden ska som vanligt kunna associera på ett positivt sätt till sitt beteende. Därför bör den alltså få beröm för att den noterat faran och sedan befrias från beslutfattandet och få en smaskig godisbit för att den samarbetat. Sedan kan man stänga om hunden så att den är ur vägen för tillfället. Besökaren kan då i lugn och ro instrueras att uppföra sig så som situationen numera kräver. När detta är klart släpper man in hunden till sällskapet utan att ägaren säger till hunden att komma in. Om ägaren skulle be hunden komma in skulle den betrakta situationen som normal och börja med sitt gamla beteende igen.
 4. Det sista alternativet är för sådana situationer då en gäst antingen inte tror på det ägaren gör eller helt enkelt inte kan förstå det. Det senare exemplet kan gälla barn. Den bästa lösningen här kan alltså vara att helt enkelt låta hunden vara i ett annat rum hela tiden gästen är på besök.

Ta kontroll över situationen

Nästa steg för hundägaren är att gå ut med hunden. Innan det kan ske måste hon lära sig de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna ha kontroll över situationen. Det gäller att få hunden att komma till ägaren, gå bredvid, sitta och stanna kvar. Den bästa träningsplatsen för att bygga upp det förhållande som etableras genom Amichien Bonding är hundens egen miljö. Jan Fennell menar att det krävs åtminstone fjorton dagar för att sammanföra alla momenten i metoden.

Mat som hjälpmedel

Det centrala i metoden är att hundar frivilligt ska börja göra sina val. Varje tillfälle ska väcka positiva associationer. Hunden ska kunna känna igen situationer där de vet att de har något att vinna. Det vill säga att de instinktivt räknar med att bli belönade när de uppför sig korrekt. Mat är det mest effektiva hjälpmedlet.

Del 3:III - De fyra momenten

III. TA BEFÄLET UNDER PROMENADEN

De första övningarna, att komma, sitta och gå fot, brukar vanligtvis inte ta mer än en vecka. De bildar grunden för nästa viktiga punkt som är att gå på promenad. Att gå på promenad är i hundens ögon liktydigt med att leda flocken under jakt. Metoden Amichien Bonding är avsedd att passa alla livsstilar, oavsett om ägaren brukar gå långa eller korta promenader, morgon och kväll eller när som helst under dagen.
Nyckeln till alla situationer i detta moment är att ägaren tar befälet under promenaden. Det är oerhört viktigt att vara lugn och konsekvent.

Att sätta koppel på hunden

En hund som drar i kopplet tror att den måste göra det som ledare. Fysiskt motstånd kommer inte få den att ändra sig. Den första uppgiften är alltså att vänja hunden vid att gå i koppel. Hundens inställning måste förändras i enlighet med dess roll i flocken. Ägaren bör kalla till sig hunden, belöna den med mat och samtidigt placera kopplet över huvudet. Detta är det starkaste momentet i metoden eftersom det markerar det första tillfället då hunden har berövats möjligheten att fly. Huvud, hals och skuldror är ett viktigt område för hunden så om den visar tecken på oro kan ägaren skapa en positiv association genom att använda mat som belöning. Hundens förtroende för ägarens ledarskap har fördjupats ytterligare när den har accepterat kopplet.

Promenad - jakt för hunden

Att gå ut på promenad uppfattas av hunden som att den ska ut och jaga. Adrenalinet strömmar till och den blir upphetsad. Ägarens uppgift är att få kontroll över hundens entusiasm. Det är ett viktigt test av ledarskapet. När hunden har accepterat kopplet ska den förslagsvis gå fot med hjälp av mat som belöning (om det behövs). Försöker hunden dra iväg ska ägaren stå stilla för att därigenom visa vilka konsekvenser det blir av detta beteende. Sedan bör ägaren återigen att försöka få hunden att gå fot. Varje tecken till att dra i kopplet ska leda till att promenaden skjuts upp. Budskapet till hunden är att den måste befinna sig tätt intill ägarens sida, inte framför. Så fort det sker återvänder man hem.

Ägaren går i täten

Nästa fas är avgörande, nämligen när ägaren går ut genom ytterdörren. Detta ses av hunden som en utgång från boet som kan leda till en massa potentiella hot. Därför är det livsviktigt att ägaren går ut först genom dörren för att starkt betona att hon är ledaren vars uppgift är att försäkra sig om att kusten är klar. Vid promenadens början får hunden aldrig gå i täten. Om hunden tar den positionen kommer den tro att den leder jakten. Ägaren får absolut inte ge sig in i någon dragkamp. Ett sådant beteende får inte accepteras. Drar hunden måste ägaren se till att kopplet inte hålls sträckt och avbryta promenaden. När hunden lär sig att det inte blir någon promenad om den drar dröjer det inte länge innan den förstår.

Del 3:IV - De fyra momenten

IV. MATENS MAKT

Ett av de effektivaste hjälpmedlen som Alfa-vargen har tillgång till är maten. Det är ett viktigt moment i Amichien Bonding.

Gest-ätning

Följande moment kallas "gest-ätning". Här är det som alltid oerhört viktigt att vara konsekvent. Innan hunden får sin mat bör ägaren lägga en liten munsbit på en tallrik högt uppe på en bänk. Sedan placeras hundens matskål bredvid tallriken. När ägaren har hundens uppmärksamhet ska hon ta upp munsbiten och äta upp den utan att tala till eller titta på hunden. Därefter kan hundens matskål ställas ner på golvet utan att man gör något väsen av det eller ger hunden uppmärksamhet. Ägaren bör sedan lämna hunden att äta i lugn och ro. Finns det flera medlemmar i familjen är det viktigt att alla deltar i denna procedur. I det här fallet är budskapet klart. Ledaren och dess underordnade äter först. När de är mätta tillåts nästa medlem i rangordningen att äta. För att ytterligare understryka detta budskap ska ägaren ta bort skålen om hunden lämnar matskålen när det är dags att äta. Den kommer inte att svälta utan förstår ganska snart vad det är som gäller. Ledaren dikterar villkoren när mat delas ut och äts.

Ha tålamod och var vänlig

Det är viktigt att komma ihåg att människorna som hunden bor ihop med är kamrater och medlemmar av flocken. Alla måste leva efter reglerna och hundarna gör det villigare än vi. Nyckeln är att fastställa ett antal regler som hunden kommer att förstå i miljön som präglas av dess flock. När ägaren har börjat tillämpa de fyra principerna i Amichien Bonding kommer det att ta henne cirka två veckor att få hunden att förstå de nya reglerna. Skräck och smärta hör inte hemma i denna metod. Budskapet är: Ha tålamod och var vänlig så händer det!

Se vidare Jan Fennells hemsida!

Hennes böcker finns här!

I Sverige har vi bl a Mervi Kärki som arbetar enl denna metod och har skrivit böckerna:

Klicka på resp bok för att beställa!


- Hur startar jag livet med valp för att få en stressfri vardag? Många nyblivna hundägare har efterfrågat hur man kan göra för att förebygga problem.

Min förhoppning är att vara din inspiratör under de första tolv månaderna när utveckling och inlärning är som starkast för din hund. Min önskan är att den
här valpboken kommer guida dig förbi fallgropar till ett balanserat och tryggt hundägarskap. Du börjar med grunden, vågar sätta gränser för att lära, leda och skydda. Och sedan kommer många möjligheter finnas för vad du och din valp vill göra tillsammans.

En bok för dig som vill förstå hundens naturliga språk. Välkommen att inspireras i denna fantastiska värld.

 

 

 

 

Tillbaka